Former Administration

Former Administration

Dean Zhou Zhenrong

Zhou Zhenrong, male, (07. 2003 - 04. 2004)Dean  Liu Ping

Liu Ping, female, (04. 2004-03.2011)

Secretary of Party General Branch and Vice Dean Li Xiuzhi

Li Xiuzhi, male,(09.2004-03.2006 )

  


Secretary of Party General Branch and Vice Dean  Ren Yijun

Ren Yijun , male (04.2006-10.2009)Secretary of Party General Branch and Vice Dean  Shen Hongyu

Shen Hongyu, female (10.2009-03.2012)


Secretary of Party General Branch and Vice Dean  Zhang Ling

Zhang Ling, female, (05.2012-01.2014)


Secretary of Party General Branch and Vice Dean  Han Guochen
Han Guochen, male, (01.2014-06. 2016)

Vice Dean Li Kai

Li Kai, male, (10.2004-10.2012)

  

Vice Dean  Yu Xianbo

Yu Xianbo, male,(04.2006-12.2014)


Vice Dean Yang Ximiao

Yang Ximiao, male,(11.2002-07.2005)